19 Mayıs 2007 (23:00) [  ]

Saygı değer Proje Grubu üyeleri ve destekçilerine,

1- a) "Bu veriler sadece proje çalışanlarının hızlı değerlendirme yapabilmeleri amacı ile toplanmakta ve yayınlanmaktadır. " ana sayfada açıkça yazılıdır. Proje grubunun, destekçi grupların ve üyelerin gayet iyi bildiği KV, OV gibi yer, büyüklük ve magnitüd sınıflandırmalarının ne olduğunu anlayamayan ve sormayan bir öğretim üyesinin (Prof.Dr. L.S.) projemiz ile ilgili her türlü bilimsel tutarlılıktan uzak bir seminer dizisi düzenlediği belirlenmiştir. Konu ile ilgili uluslararası konferansların hiç birindeki sunularımıza katılıp dinlememiştir, hatta söz konusu Avrupa ve Dünya çapındaki organizasyonların katılımcı listelerinde bir defa bile görülmemiştir. Bu karalama kampanyasında aradaki parçaları çıkart, kendince yorum ekle stratejisi ile dinleyiciyi kandırma çabasında olduğu görülmektedir. Bu uygunsuz tavıra karşılık her türlü kurumsal, hukuki ve bilimsel platformda girişimlerde bulunulacaktır. Projede grafiklerin sayısal imzalarının nasıl alındığını, sınıflandırma ve korelasyon çalışmalarının performans değerlendirmesinde nasıl kullanıldığını bilmeyen, yayınlarımızı okumadığı anlaşılan bir kişinin projeyi "kondansatör şarj oldu deprem oldu" şeklinde kendince, astarsız karalaması, açık bir aşağılamadır. Normal psikoloji içerisindeki insanların bu tür yap-boz oluşturlar ile başkalarının çalışmalarına kamuya açık davetlerle haksız karalamada bulunması kabulü mümkün olmayan bir durumdur. Kendisi projenin pek çok alt konusundan biri olan açıklayıcı model çalışmaları üzerine bir yazıya yorum yazmış ancak yine bu tutarsız girişiminin yanıtları da bilimsel nezaket çerçevesinde aynı ortamda verilmiştir.

b) Sayfanın ilgili linklerinde "deprem tahmin liginin" bilimsel tabanlı bir performans değerleme çalışması olup bir alt projenin jenerik adı olduğu görülmektedir. Veri toplanan katılımcılar çok geniş bir spektrumda halktan kişiler olduğu için herkesin anlayabileceği bir benzetmeyle yazılmış ve açıklanmıştır. "Deprem tahmin ligi" çalışmasında verilerin değerlendirme metodları uluslararası bilimsel ortamlarda sunulmuş, tartışılmış ve olumlu eleştiriler almıştır. Gelen tüm eleştiriler doğrultusunda hesaplama mekanizmasına Türkiye Deprem Kataloğuna göre hesaplanan istatistik parametrelere göre son hali verilmiştir. Ne olduğu konusunda bilgi sahibi olmadığı anlaşılan L.S. "Sözde etik değelerin savunucusu "olarak bu önemli hizmeti Spor-Loto ile eşleştirmiş ve kayaç gerginlik izleme projesini de lotarya sınıfına sokmuştur.

Başkalarının hazırladığı notları yalnızca kendi adıyla kitap haline dönüştürenlerin özellikle meslek ahlakı konusunda bilimin hamisi geçinmesi olabilecek en yersiz durumdur. 

c) L.S. projemizin resmi statüdeki daha ilk aylarında proje çalışanlarını proje yürütücüsünden ayrı ve bilgisi dışında tek tek arayıp proje verileri hakkında bilgi toplamak istemiş ve projeden ayrılmaları yönünde telkinde bulunmuştur. Böylesine ahlak dışı bir tavır pek raslanan türden değildir. Kaldı ki bilimsel araştırma projelerinde başarı konusunda daima risk faktörleri bulunmaktadır. Bu projede önceden hazırlanan kapsam dışında hiç bir açıklama yapılmamış, tüm açıklamalardan önce İTÜ rektörlüğünden yazılı izin alınmış ve dışındakiler için de takip imkanları çerçevesinde tekzip talebinde bulunulmuştur. Projenin hiç bir açıklamasında "artık depremler tekrarlı başarımlarla, yer, büyüklük ve zaman itibarıyla bilinmektedir" gibi  bir ibare yoktur. Ancak önemli aktivitelerden önceki değişikliğin korelasyonu üzerine yorumlarımız bulunmaktadır ki bu da geleceğe yönelik olarak bu zamana kadar ki çalışmalara göre umut verici bir gelişme olduğu yorumumuzun arkasında durmaktayız. Hepinizin bildiği üzere kullanılan duyarganın yüksek hassasiyeti ve yapısı gereği istasyon (temizlik vb) bakım sırasında devre dışı bırakılsa bile sistemin tekrar eski zarf değerlerine dönebilmesi birkaç saati alabilmektedir. Ayrıca basında çıkan ilk haberler projenin resmi statüsünden önce başbakanlığın talebiyle kriz merkezine gönderilen yazılı ve sözlü bildirimlerin (yer, zaman, büyüklüğün belirli değerleri aşması itibarıyla) yüksek isabet göstermesi üzerine Başbakanlık Başdanışmanı tarafından yapılmıştır. Hatırlanırsa başlangıçta projeyi düşük profil göstererek kısmen örtülü bir çalışma şeklinde yürütme kararımız bu nedenle istem dışı olarak değişmiş ve aksine basına tersi yönde bilgi (ilerisi için umut veren gelişmeler olduğu ancak değerlendirme için yeterli geçmiş verisi oluşmadığı, farklı yöntemlerle birleştirilerek yer-zaman-büyüklük üçlüsüne yönelik ikinci kademeye geçilmek istendiği, projenin bu aşamasının kamuya yaygın bir alarm hedefi olmadığı vb)  tarafımızca verilmiştir.

d) Doğal işaret üreteçlerinde teşhis yollarından biri örneğin insan EEG'sinde olduğu gibi işaretlerin değişimi ile sınıflandırılan olayların eşleştirilmesidir. EEG'nin insanın beyinsel aktivitesine göre nasıl ve neden belirli frekans bileşenlerinde imzalarının olduğu konusunda kesin, parametreleri net bilinen, tekrarlı bir model olmayışı EEG'ye dayalı değerlendirmelerin bilim dışı olduğu bu nedenle kullanılmayacağı anlamına gelmez. Kaldı ki projemizde işaretlerin zaman sabitleri itibarıyla nelerle ilgili olabileceği konusuda açıklayıcı model üzerinden benzetimler ve deneyler yapılmaktadır. Buna dayanarak Dünya'nın kesin bir modeli yoktur, proje dayanaksızdır şeklinde zorlama ve saptırıcı yorumlar yapmanın, "ben anlamadım-siz nasıl anlarsınız" şekline büründürmenin niyet bakımından yorumu gerçekten de bazılarının ülkemizden çıkacağı istenmeyen önemli bir noktaya temas ettiğimiz şeklinde yapılabilir. Kim ne derse desin, bir sonraki depremde ölecek insanlar için mezar yeri açma, ceset nakil planlaması dışında tamamen önleyici bir tedbir alınabildiği söylenebilir mi? Ancak zararın azaltılamsı mümkündür. Bu nedenle daha az kişi ölecek olsa bile (hazırlıkların başarımına göre) yine de can kaybını bile bile elden geleni yapmak gerekmez mi!? Üniversiteler sadece uluslararası yayın çıkartma makineleri değil aynı zamanda topluma önderlik yapan bilgi yayma-geliştirme platformlarıdır. Ülkenin geleceği için stratejik bilgi ve teknikleri üretmenin de önemli bir görev olduğu bilincini kuvvetlendirmek gerekir.    

Bu olay da dahil olmak üzere sağlanan yeni gelişmelerin değerlendirileceği bir proje yürütme toplantısı yapılacaktır. Önümüzdeki hafta içindeki günlerde saat 16:00 sonraları için proje grubu üyelerinin birden çok seçenekli uygun zamanlarını bildirmeleri gereklidir. 

Maaleshef bu son olaydan çıkartılan, anonim bir fıkradaki "Türklerin gönderildiği cehennem kuyusunda, diğer ülkelerinkinin aksine zebani gerekmediğini" hatırlatmaktadır. Çünkü çıkanı geri çekecek bir başkası bulunuyor.

2- Alttaki Çanakkale grafiğinde periyot dışı süreksizliklerde genlik artışı görülmektedir. İmza dosyasındaki farka dikkat edilmelidir. (L.S. bunu nasıl çıkartır bilinmez :) ). Bununla ilgili ayrıntılı değerlendirme yapılmaktadır (OV+/OUV). Pülümür grafiğinde de son 12 saat içerisinde iki küçük genlikli impulsif bileşen bulunmaktadır.